1. Asgar E. Lakdawala- The Founder & Chairman
  2. Shabbir S. Sehorewala -Trustee
  3. Shabbir A. Vagher
  4. Shabbir A. Zaveri
  5. Shabbir A. Bharmal
  6. Maleka Bootwala
  7. Zainab Valikarimwala